یونیت های خارجی DVM S

DVM S (Digital Variable Multi) Outdoor

خاموش شدن فوری و محافظت از نشت گاز

دیگر نیازی به نگرانی در مورد نشت گاز یا از بین رفتن تصادفی مبرد نیست. سیستم عملکرد نشت گاز به سرعت نشتی را تشخیص می دهد و به طور خودکار پمپ دان میشود و منبع خط مبرد را قطع می کند.

قابلیت انعطاف و نصب در هر مکانی

یونیت خارجی سری DVM S تقریباً در هر مکانی نصب می شود ، صرف نظر از مکان یونیت خارجی یا فاصله آن از ساختمان . طول لوله کشی آن تا 160 متر (525 فوت) است و می تواند تا ارتفاع 50 متر (164 فوت) برسد.

مشخصات فنی یونیت های خارجی DVM S
  • DVM S (Digital Variable Multi) Outdoor
  • DVM S (Digital Variable Multi) Outdoor
  • DVM S (Digital Variable Multi) Outdoor
  • DVM S (Digital Variable Multi) Outdoor
  • DVM S (Digital Variable Multi) Outdoor